top of page

Bacchanal | 2021

Exhibited at Maya Gallery, TLV.

התערוכה הוצגה בגלריה מאיה, יולי 2021

טקסט על יצירות בכחנליה, מאת ט' ברזני

בציור המתמשך כאפריז בחלל מצויות הדמויות בנקודה בה הן הופכות מטפורה, המתמצתת רגעים או היבטים יסודיים בריבוי המתקיים במרחבים של הבכחנליה. התנוחות בעבודותיה של שרה בנינגה מייצגות ריתמוס של ריקוד ושל צעידה במעגל אך גם של מנוחה בלא נחת. החוויה הפראית המוטמעת בסיפור המיתולוגי של הבכחנליה היא האמצעי להתאחדות עם האלוהי הנשגב ולחציית גבולות מטאפיזיים בתיווך בין האנושי לאלמותי הנצחי. במהלך הבכחנליה האדם משתחרר ומיטהר באופן זמני מעול היומיום וחווה חוויה אלוהית-רוחנית-אקסטטית. המשתתפים מצויים בעיצומם של הוללות ושל פורקן יצרים. הם שותים יין ורוקדים באקסטזה תוך שבירה זמנית של מחיצות חברתיות.

bottom of page